Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Indigo Cosmetics B.V.
Willemsparkweg 95-1
1071 GV Amsterdam

Telefoonnummer : 020 - 2610750
E-mailadres : [email protected]
Bankrelatie : NL 98 ABNA 0607167386
K.v.K. nummer : 58763783
B.T.W. nummer : NL 853171208B01

Artikel 2 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
6. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
7. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
8. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
9. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Indigo Cosmetics BV zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
3.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

3.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
3.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Indigo Cosmetics BV worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Indigo Cosmetics BV ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
3.5 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
3.6 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 4 - Aanbiedingen & Overeenkomsten

4.1 Alle aanbiedingen van Indigo Cosmetics BV zijn vrijblijvend en Indigo Cosmetics BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is.
4.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Indigo Cosmetics BV. Indigo Cosmetics BV is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Indigo Cosmetics BV dit mee binnen tien werk- dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 5 - Prijzen & Betalingen

5.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
5.2 Betaling door bedrijven (salons) dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
5.3 Betaling door consumenten kan geschieden per vooruitbetaling of bij ontvangst (per rembours). Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Indigo Cosmetics BV.
5.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Indigo Cosmetics BV bent u een bedrag van vijfentwintig euro aan administratiekosten verschuldigd en indien Indigo Cosmetics BV haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Indigo Cosmetics BV om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buiten- gerechtelijke incassokosten te vorderen.

5.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Indigo Cosmetics BV gerechtigd de uitvoering van de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
5.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door Indigo Cosmetics BV.

Artikel 6 - Levering

1. De door Verkoper opgegeven leveringstijden zijn indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Indien de levering hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien de bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Koper hiervan uiterlijk binnen vier werkdagen, na de dag waarop hij de bestelling heeft gedaan, bericht. Koper heeft in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. Verkoper zal in dat geval vooruit betaalde bedragen restitueren, echter zonder vergoeding van rente.
2. Verkoper is niet verplicht tot verdere leveringen zolang Koper met enige betaling in gebreke blijft.
3. De levertermijn is uiterlijk vijf werkdagen, te rekenen vanaf de dag waarop de Koper zijn bestelling bij Verkoper heeft gedaan, mits voorradig.
4. Verkoper is steeds gerechtigd deelleveringen uit te voeren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5. Indien u aan onze webshop schriftelijk opgave doet van een adres, is onze webshop gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan onze webshop schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

Artikel 7- Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Indigo Cosmetics BV verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

1. Voor misverstaan, verminking, vertraging of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Verkoper en Koper, dan wel tussen Verkoper en derden, betrekking hebbend op de relatie tussen de Koper en Verkoper, is Verkoper niet aansprakelijk, tenzij en voor zover er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de Verkoper.
2. De aansprakelijkheid van Verkoper strekt zich nimmer uit tot bedrijfsschade of andere indirecte schade.
3. Verkoper is, behoudens opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van schending van enig recht van intellectuele of industriële eigendom, licenties of andere rechten van derden.
4. De in bovenstaande leden voor Verkoper zelf bedongen beperkingen respectievelijk uitsluitingen van aansprakelijkheid, alsmede vrijwaring, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van haar ondergeschikten, ieder ander die door haar in het kader van de overeenkomst wordt gebruikt, alsmede voor hen van wie zij geleverde zaken en/of onderdelen betrekt.
5. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven(7) werkdagen na aflevering aan onze webshop te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de eventuele plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Retournering van de geleverde producten aan Verkoper kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper.
6. Op onze producten wordt fabrieksgarantie gegeven overeenkomstig de voorwaarden van onze leveranciers.
7. Alle rechten die voortvloeien uit intellectuele- en industriële eigendom alsmede auteursrechten blijven bij Verkoper berusten.
8. Mededelingen, gegevens, opgaven en monsters door Verkoper gedaan of verstrekt, in welke vorm en van welke aard ook, zijn uitsluitend indicatief bedoeld en voor Verkoper nimmer bindend, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald.
9. Onze webshop is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 8 – Garantie

8.1 Indien Indigo Cosmetics BV producten aan de afnemer levert, is Indigo Cosmetics BV nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Indigo Cosmetics BV ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van dertig dagen. Reclamaties welke door Indigo Cosmetics BV na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Indigo Cosmetics BV in behandeling te worden genomen.

Artikel 9 – Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Indigo Cosmetics BV ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Indigo Cosmetics BV gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Indigo Cosmetics BV kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10 – Diversen

10.1 Indien u aan Indigo Cosmetics BV schriftelijk opgave doet van een adres, is Indigo Cosmetics BV gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Indigo Cosmetics BV schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2 Wanneer door Indigo Cosmetics BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Indigo Cosmetics BV deze Voorwaarden soepel toepast.
10.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Indigo Cosmetics BV in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Indigo Cosmetics BV vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 Indigo Cosmetics BV is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

natuurlijke ingredienten
geen
parfums
geen
parabenen
geen
kleurstoffen
niet op dieren
getest
geen
pegs
geen
sles
geens
sls
Copyright © 2024 Indigo Cosmetics

Selecteer een Afleverpunt